ENG
FB

Aleksandra Kucharska-Szefler

Polska
sopran

1985 - I nagroda