Dostępność

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące dostępności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz strony internetowej Festiwalu.

Podstrony

zabytkowy budynek oświetlony promieniami słonecznymi, na pierwszym planie kwitnące na żółto krzewy

Dostępność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać.
Ekran monitora z kodem HTML strony

Deklaracja dostępności strony internetowej adasari.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

Tłumacz języka migowego (PJM)

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się i umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.