Regulamin

Regulamin XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

Do pobrania

Regulamin

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwane w dalszej części regulaminu MCK SOKÓŁ.

I. Harmonogram Konkursu:

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
20.10.2022

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
16.01.2023

OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
14.02.2023

PRZESŁANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
DO 28.02.2023

LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WYSTĘPOWANIA UCZESTNIKÓW
6.04.2023

OTWARCIE KONKURSU
6.05.2023, godz. 20:00

I ETAP
7-8.05.2023

II ETAP
9-10.05.2023

PRÓBA Z ORKIESTRĄ DLA FINALISTÓW
11.05.2023

III ETAP
12.05.2023

ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW
13.05.2023

II. Zgłoszenie do udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do udziału w Konkursie śpiewaków niebędących studentami lub absolwentami w/w uczelni, jeżeli posiadają znaczące i udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki (nagrody na renomowanych konkursach, ważne angaże) i przedstawią rekomendację wybitnej osobowości artystycznej świata muzycznego. Dopuszczalny wiek: kobiety i mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 1.01.1993 r.
 1. Kandydaci winni zgłosić swe uczestnictwo w terminie od 10.20.2022 do 16.01.2023 poprzez formularz dostępny na stronie www.adasari.pl, do którego należy dołączyć link do nagrania audio video zamieszczonego w serwisie YouTube, przedstawiającego własne wykonania.
  Wymagania wobec nagrania/wykonania:
  • nagranie o łącznej długości od 7 do 12 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów powinno być dokonane po 30 czerwca 2022 r.;
  • realizacja nagrania powinna odbyć się w pomieszczeniu o niezbyt dużym pogłosie, dźwięk i wymowa na nagraniu wyraźne, bez dźwięków z otoczenia;
  • format nagrania MP4, minimalna rozdzielczość HD 1280x720.
 1. Osoby, których nazwiska znajdą się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, opublikowanej w dniu 14.02.2023 r. na stronie internetowej Konkursu www.adasari.pl, są zobowiązane do wypełnienia karty zgłoszenia tj. formularza elektronicznego dostępnego online na stronie internetowej www.adasari.pl, do którego należy dołączyć:
  • czarno-białą fotografię - plik formatu JPG o wymiarze nie mniejszym niż 300 DPI, dłuższy bok minimum 2 000 pikseli;
  • studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych: dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje (skan ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu);
  • osoby niebędące studentami lub absolwentami w/w uczelni: skan dokumentów potwierdzających ich wokalne osiągnięcia artystyczne, a także rekomendację wybitnej osobowości (punkt II/1).
   Formularz będzie aktywny od 15.02.2023 do 28.02.2023. Brak przesłania wypełnionego formularza oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

UWAGA! Prosimy o dokładne i rozważne wypełnianie formularza. Ewentualne wnoszenie poprawek do raz wysłanego zgłoszenia możliwe jest wyłącznie poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie formularza ze strony internetowej www.adasari.pl. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora Konkursu także drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany w formularzu.

 1. Do udziału w Konkursie może być dopuszczonych nie więcej niż 80 kandydatów.
 1. Dyrektor Artystyczny może zadecydować o ewentualnym dopuszczeniu do Konkursu większej liczby uczestników, niż przewidziana w regulaminie (pkt. II/4).
 1. Przyjęcie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari pomiędzy MCK SOKÓŁ a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

III. Program Konkursu

 1. Wszystkie utwory powinny być wykonane w języku oryginalnym.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować program składający się z 10 utworów (3 w I etapie, 5 w II etapie oraz 2 w III etapie).
  Program powinien zawierać:
  a) 1 utwór W.A. Mozarta (I etap),
  b) 1 utwór polskiego kompozytora (II etap),
  c) 1 utwór kompozytora urodzonego po 1 stycznia 1950 r. (II etap),
  d) 2 arie operowe z towarzyszeniem orkiestry wybrane z listy utworów obowiązkowych.
  W całości programu powinny być uwzględnione różne epoki i style muzyczne, przy czym jeden kompozytor może być reprezentowany najwyżej dwukrotnie (nie dotyczy to NAGRODY ZA WYKONANIE PIEŚNI). Obowiązuje śpiewanie utworów w języku oryginalnym oraz uwzględnienie w wykonywanym repertuarze najmniej dwóch języków obcych. Transpozycje arii oratoryjnych i operowych są niedozwolone – poza wyjątkami uznanymi w praktyce przez tradycję wykonawczą.
 1. Uczestnik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu dokładny czas wykonania każdego z utworów.
 1. Po 28.02.2023r. nie ma żadnej możliwości dokonywania zmian w proponowanym programie.
 1. Konkurs odbywa się w trzech etapach zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) W I etapie uczestnik wykonuje 1 wybrany przez siebie utwór, spośród trzech podanych w karcie zgłoszenia w I etapie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie III/2. Jury poprosi o wykonanie drugiego utworu z proponowanego przez uczestnika repertuaru. Maksymalny czas przesłuchania w I etapie nie powinien przekroczyć 10 minut;
  b) W II etapie uczestnik wykonuje 4 (lub 3) utwory wybrane przez Jury z podanego przez uczestnika programu. O wyborze utworów, które będą wykonane w II etapie, uczestnicy dowiadują się po ogłoszeniu wyników I etapu.
  NAGRODA ZA WYKONANIE PIEŚNI
  Obok wykonania obowiązującego w II etapie programu, istnieje możliwość ubiegania się o nagrodę za wykonanie cyklu lub wyboru pieśni jednego kompozytora. Tu szczególnie zaleca się wykonywanie pieśni w powszechnie drukowanych wydaniach (na głos wysoki, średni i niski) – odpowiednio do posiadanego i określonego w zgłoszeniu głosu. Czas trwania cyklu pieśni nie może przekraczać 15 minut.
  c) W III etapie – do którego dopuszczonych zostanie około 6-8 uczestników, wykonają oni 2 arie operowe z towarzyszeniem orkiestry - wybrane przez siebie z podanej listy obowiązkowej. Próba z orkiestrą będzie miała miejsce poprzedniego dnia w godzinach porannych.
 1. Na ogólną punktację wpływa: dobór programu, osobowość sceniczna, jakość wykonania, na którą składa się technika wokalna i prawidłowa wymowa w każdym języku.
 1. O przejściu uczestników do finału decyduje łączna punktacja z I oraz II etapu. W rozdziale nagród brana jest pod uwagę łączna punktacja ze wszystkich trzech etapów.

IV. Jury

 1. Skład Jury zostanie podany pod koniec roku 2022.
 2. Jury ocenia wykonania uczestników, stosując punktację w skali 1-25.
 3. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne, nie podlegające weryfikacji.

V. Nagrody

 1. Dla zwycięzców przewiduje się po trzy nagrody – oddzielnie dla głosów męskich i żeńskich (I nagroda w każdej grupie – równowartość minimum 5.000 euro) oraz wyróżnienia, jak również nagrody specjalne: za utwór W.A. Mozarta, za utwór polski, nagroda im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego, nagroda dla wybitnego pianisty – akompaniatora i inne.
 1. Na podstawie otrzymanej liczby punktów – zgodnie z regulaminem Jury – Jury może nie przyznać nagród oraz wyróżnień oraz ma prawo innego podziału miejsc i liczby nagród, z zastrzeżeniem, że tylko wysokość pierwszej nagrody jest niepodzielna.
 1. Wszyscy laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone podczas koncertu laureatów.

VI. Laureaci – koncerty laureatów

 1. Wszyscy laureaci nagród głównych oraz wyróżnień zobowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów – w Nowym Sączu w dniu 13 maja 2023 r.
 1. Program koncertu laureatów ustali Jury Konkursu w porozumieniu z laureatami, którzy są zobowiązani zastosować się do tych ustaleń.

VII. Sprawy organizacyjne

 1. Uczestnicy Konkursu, który zostali zakwalifikowani do udziału w Konkursie zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
  • obywatele polscy – 500 złotych,
  • uczestnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego – równowartość 130 euro.
Wpisowe należy wpłacić przelewem do dnia 28.02.2023 r. na konto:
BANK Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz
61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
Tytuł płatności: Konkurs im. Ady Sari
Adres posiadacza rachunku:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
 1. W przypadku, gdy uczestnik sam zrezygnuje z brania udziału w Konkursie, wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
 1. Uczestnicy są zobowiązani do dnia 28.02.2023 r. poinformować, czy będą korzystać ze współpracy z akompaniatorami Konkursu, lub zgłosić swojego akompaniatora poprzez wpisanie w karcie zgłoszenia jego imienia i nazwiska.
 1. Uczestnicy Konkursu winni się zgłosić w dniu 6.05.2023r. w godzinach od 12:00 do 22:00 w Biurze Organizacyjnym, które mieścić się będzie w: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3 (wejście od ul. Kościuszki).
  Każdy uczestnik powinien okazać w Biurze Organizacyjnym potwierdzenie wpłaty wpisowego, niezależnie od tego, kto pokrywa jego koszty – uczelnia czy sam uczestnik. Okazanie potwierdzenia wpłaty będzie podstawą dopuszczenia uczestnika do Konkursu i bezpłatnego zakwaterowania go w hotelu.
 1. W ramach wpisowego uczestnikom podczas pobytu na Konkursie zostają zagwarantowane:
  • noclegi w hotelach średniej klasy w Nowym Sączu (pokoje 2 oraz 3-osobowe) w I etapie, a w przypadku zakwalifikowania się do II etapu – noclegi aż do końca Konkursu, tj. do dnia 12/13.05.2023 r., przy czym laureatom Konkursu możliwość korzystania z noclegów zostanie przedłużona do dnia 13/14.05.2023r.;
  • wyżywienie w I etapie (pierwszy posiłek – kolacja w dniu 6.05.2023r., następnie 3 posiłki dziennie), a w przypadku zakwalifikowania się do II etapu – wyżywienie aż do końca Konkursu (ostatni posiłek to śniadanie w dniu 14.05.2023r.) o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;
  • materiały związane z Festiwalem i Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – folder, katalog itp.;
  • wejściówka na przesłuchania konkursowe oraz koncerty wieczorne, która nie gwarantuje miejsca siedzącego;
  • możliwość współpracy z akompaniatorem Konkursu, o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;
  • zapewnienie możliwości ćwiczenia dla akompaniatora angażowanego przez uczestnika lub uczelnię;
  • zapewnienie udziału w jednej próbie z orkiestrą dnia 11.05.2023r. (dotyczy to wyłącznie finalistów).
 1. Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu, organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania ani wyżywienia od II etapu. W tym przypadku ostatnim posiłkiem dla uczestnika będzie śniadanie w dniu 9.05.2023 r. i zwolnienie miejsca w hotelu powinno nastąpić w tym samym dniu do godziny 10:00.

AKOMPANIATORZY (7-10)

 1. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia akompaniatora angażowanego przez uczestnika, pokrywa sam uczestnik lub uczelnia delegująca i wynoszą one 900,00 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 6.04.2023r. na konto:
  BANK Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz
  61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
  tytuł płatności: Konkurs im. Ady Sari
  Każdy akompaniator powinien okazać w Biurze Organizacyjnym potwierdzenie wpłaty wpisowego, co będzie podstawą zakwaterowania go w hotelu.
 1. Akompaniatorzy winni się zgłosić w dniu 6.05.2023r. w godzinach od 12:00 do 22:00 w Biurze Organizacyjnym, które mieścić się będzie w: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3 (wejście od ul. Kościuszki).
 1. W ramach opłaty wymienionej w punkcie VII/7 podczas pobytu na Konkursie akompaniatorom zostają zagwarantowane:
  • noclegi w hotelach średniej klasy w Nowym Sączu (pokoje 2 oraz 3-osobowe) w I etapie oraz – w razie zakwalifikowania się uczestnika do II etapu – do końca II etapu;
  • wyżywienie w I etapie (pierwszy posiłek – kolacja w dniu 6.05.2023r., następnie 3 posiłki dziennie, ostatni posiłek – śniadanie w dniu 9.05.2023r.) oraz – ewentualnie – w II etapie (ostatni posiłek – śniadanie w dniu 11.05.2023 r.);
  • materiały związane z Festiwalem i Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – folder, katalog itp.;
  • wejściówka na przesłuchania konkursowe oraz koncerty wieczorne, która nie gwarantuje miejsca siedzącego.
 1. Akompaniatorom, którzy nie będą uczestniczyli w dalszych etapach Konkursu ze względu na nie zakwalifikowanie się do nich uczestnika, zostanie zwrócona różnica kosztów (przelewem na konto) po zakończeniu Konkursu. Pobyt każdego akompaniatora będzie rozliczany odrębnie, w zależności od liczby noclegów, rodzaju hotelu oraz pokoju, a także od liczby posiłków. (W kwocie opłaty dla akompaniatora mieści się także opłata za korespondencję oraz druk materiałów). Organizatorzy nie przewidują rozliczeń związanych z kosztami pobytu akompaniatorów w trakcie trwania Konkursu.
  WAŻNE!! Akompaniatorom, którzy wycofali się z udziału w Konkursie, wpłacona przez nich opłata zostanie zwrócona po zakończeniu Konkursu, po potrąceniu 20% kwoty - jeżeli poinformują Biuro Organizacyjne pisemnie o swej nieobecności najpóźniej do dnia 12.04.2023 r. włącznie, lub 50% kwoty, o ile nie poinformują Biura Organizacyjnego o swej nieobecności, albo uczynią to po 12.04.2023 r.
 1. MCK SOKÓŁ nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników oraz ich akompaniatorów.
 1. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie w charakterze OBSERWATORA, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym – adres i telefon: punkt VII/15b.
 1. W dniu 6.04.2023r. zostanie przeprowadzone w obecności organizatorów Konkursu losowanie kolejności występowania uczestników Konkursu, która będzie obowiązywała we wszystkich etapach Konkursu. Wyniki losowania zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.adasari.pl
 1. W miarę przyjazdu uczestników zostanie ustalona kolejność krótkiej próby akustycznej w sali przesłuchań. Pozostałe próby zapewnia się w innych salach. Dokładne informacje dotyczące sal i prób zostaną przekazane w specjalnie przygotowywanym informatorze.
 1. Ewentualne zapytania:
  a) W kwestiach programowych prosimy kierować do prof. dr. hab. Wojciecha Maciejowskiego, który pozostaje w stałym kontakcie z Dyrektorem Artystycznym Konkursu: tel. +48 602 222 170; e-mail: maciejowskiwojtek@gmail.com,
  b) W kwestiach organizacyjnych do Biura Organizacyjnego Konkursu: Liliana Olech – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel.+48 18/44 82 628 lub 44 82 610, (w godz. 9:00-15:00, od poniedziałku do piątku), e-mail: l.olech@mcksokol.pl.

VIII. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych i danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do wszelkich wykonań, zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertu laureatów, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ, w tym wykorzystania tych wykonań we wszelkich mediach i na znanych nośnikach w chwili obecnej oraz tych, jakie mogą powstać w przyszłości, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
  b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  c) wprowadzenia do obrotu,
  d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
  e) publicznego odtwarzania,
  f) wyświetlania,
  g) najmu i dzierżawy,
  h) nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 1. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach Konkursu i koncercie laureatów.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, wykształcenie oraz wizerunek zbierane są w celu realizacji zadania XXI Międzynarodowy Festiwal i XX Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – Nowy Sącz 2023. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacji o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu.
 1. Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, telefon +48 18 448 26 10 (sekretariat).
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie 600 896 868 lub poprzez e-mail: iod@mcksokol.pl.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, którego dotyczy niniejszy Regulamin, w celach promocyjnych, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku uczestnika z podaniem imienia i nazwiska na stronie Internetowej Administratora oraz w celu archiwalnym i zapewnienia rozliczalności zgodnie z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO, w szczególności zgoda uczestnika Konkursu, a w przypadku celu archiwalnego i dla rozliczalności przepis prawa.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak nakładają na MCK SOKÓŁ przepisy archiwalne. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu znajduje się na stronie Internetowej organizatora pod adresem https://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych.

  Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe w celu i na zasadach określonych w powyższej informacji.

IX. Klauzula dotycząca wystąpienia stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. MCK SOKÓŁ zastrzega, że w przypadku, gdy w terminie Konkursu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii organizacja Konkursu uwzględniać będzie obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z właściwych przepisów prawnych.
 1. W sytuacji zaistnienia stanu epidemii lub innych, nie dających się obecnie przewidzieć sytuacji noszących znamiona siły wyższej, a niezależnych od Organizatorów, w których realizacja Konkursu w kształcie określonym w Regulaminie nie będzie możliwa, Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian zapisów treści regulaminu. Wprowadzone zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie Konkursu www.adasari.pl
 1. MCK SOKÓŁ zastrzega, że w przypadku gdy w terminie Konkursu zostanie ogłoszony przez uprawnione władze Rzeczypospolitej Polskiej zakaz organizowania imprez kulturalnych obejmujących także XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari – nie z winy MCK SOKÓŁ - Konkurs ten nie odbędzie się.
  W takim przypadku zwrot wpłaconego wpisowego nastąpi niezwłocznie, po decyzji o odwołaniu Konkursu przelewem na rachunek bankowy uczestnika lub inny rachunek wskazany w karcie zgłoszenia.
  Jeżeli uczestnik zlecił wystawienie faktury, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu faktury do MCK SOKÓŁ.

X. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Dyrektora Artystycznego Konkursu oraz Jury, decyzje podejmuje Dyrektor MCK SOKÓŁ, Andrzej Zarych. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 1. Niniejszy regulamin zostaje sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 1. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski, jako jedynie obowiązujący.